Счетоводна къща Мидас Консулт

Отиване към съдържанието

Главно меню

УСЛУГИКакво правим за Вас?
Правим всичко. Попитайте


Предлагаме пълно и частично счетоводно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица:

- Изготвяне на счетоводна политика;

- Изготвяне на индивидуален сметкоплан;

- Текущо осчетоводяване на стопанските операции, съгласно законадателството;

- Аналитично отчитане на материални запаси, дълготрайни активи, изготвяне на амортизационни планове;

- Изготвяне на месечни и годишни справки-декларации, VIES декларации по ЗДДС и Интрастат декларации и подаването им в НАП;

- Администриране на трудови отношения, изготвяне на всякакъв вид справки, ведомости и формуляри, както и подаване на необходимите декларации към НАП и НОИ;

- Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверки на последните в НАП;

- Изготвяне на платежни нареждания за осигурителни вноски, данъчни задължения и др. ;

- Обслужване на фирмени банкови сметки, чрез електронно банкиране по желание на клиента;

- Изготвяне на Годишен отчет за дейността и подаването му към НСИ;

- Изготвяне на Годишни и Междинни финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти и потребностите на управленския състав на клиента и тяхното публикуване;

- Изготвяне на справки и анализи на коефицинти по желание на клиента;

- Изготвяне на годишни данъчни декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и чл. 92 от ЗКПО и подаването им в НАП;

- Изготвяне и подаване на други, допълнителни декларации към НАП;

- Представителство пред органите на НАП, НОИ, НСИ, БТПП по изрично пълномощно от клиента;

- Данъчни и осигурителни консултации;

- Изготвяне на документи за банкови и други финансови институции за кандидатстване за кредити, лизинги, факторинг и др., и тяхното счетоводно обслужване;

- Легално данъчно планиране;

- Вътрешен одит за законосъобразност на дейността и нейното счетоводно отразяване;

- Изслушване на клиента.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню